A- A A+
default green red contrast

eMOSPLan

Elektronik Monitoring Structure Plan (eMOSPlan) adalah satu aplikasi yang dibangunkan oleh JPBD Pulau Pinang bagi melengkapkan satu Sistem Pemantauan Rancangan Struktur Negeri Pulau Pinang 2020. 

Melalui Aplikasi eMOSPlan semua Dasar dan Polisi serta Langkah-Langkah yang terkandung di dalam dokumen RSNPP 2020 akan dapat diukur dari segi perlaksanaan dan keberkesanannya, ianya melibatkan semua agensi yang berkaitan yang terlibat secara langsung sebgai agensi perlaksana. Dasar dan Polisi yang tidak relevan akan dapat dikesan dan amat membantu di dalam proses review RSNPP, begitu juga pengukuran boleh dibuat terhadap keupayaan agensi perlaksana terhadap Dasar dan Polisi serta Lang- Langkah di dalam RSNPP2020. Proses Pemantauan bagi Rancangan Struktur juga terkandung di dalam RSNPP 2020. 

Aplikasi eMOSPLan mengandungi beberapa Modul seperti modul soal selidik, modul pengguna dan lain-lain modul yang akan menghasilkan satu bentuk pelaporan yang mengandungi jadual, peratusan serta carta keputusan terhadap soal selidik bagi setiap Polisi, Dasar dan Langkah-Langkah bagi satu tempoh tertentu. Kejayaan eMOSPlan bergantung sepenuhnya kepada Pengguna-Pengguna bagi setiap agensi yang bertangungjawab sebagai perlakasana terhadap Dasar, Polisi dan Lang-Langkah untuk mengakses dan mengemaskini maklumat secara berkala mengikut tempoh yang diperlukan.

Ke Sistem eMOSPLanikoniplan

Cetak E-mel

mygovmscmampusukpenangtownplanmbppkpktspmchrmisimg.phpimages1

 

offcanvas
totop