Slide 1

Rancangan Struktur Negeri (RSN)

Rancangan Struktur Negeri Pulau Pinang (RSNPP) 2020 disediakan selaras dengan kehendak dan peruntukan Bahagian III Akta Perancangan Bandar dam Desa 1976 (Akta 172). Penyediaan RSNPP 2020 ini adalah untuk melengkapkan sistem perancangan fizikal di samping menterjemahkan dasar-dasar Rancangan Fizikal Negara (RFN). Ia juga bertujuan untuk menyelaraskan dasar-dasar Rancangan Pemajuan sediada di samping saling melengkapi perancangan-perancangan Negeri semasa dan masa hadapan.

RSNPP 2020 merupakan satu pernyataan bertulis / dokumen perancangan fizikal yang mengandungi / menerangkan dasar dan cadangan-cadangan strategik Negeri berkenaan dengan pemajuan dan penggunaan tanah dalam kawasan bandar dan desa. Ia disediakan oleh Pengarah JPBD Negeri dan diluluskan oleh Jawatankuasa Perancangan Negeri (JPN) serta perlu dipersetujui oleh Pihak Berkuasa Negeri (PBN).

Langkah-langkah yang perlu ada dalam pernyataan adalah seperti berikut :

 • Memperelokkan lagi alam sekitar dari segi fizikal;

 • Memperelokkan lagi perhubungan dan untuk menguruskan lalulintas;

 • Pembaikan terhadap sosio-ekonomi, penggalakkan pertumbuhan ekonomi;

 • Mempertingkatkan perancangan luar Bandar dan rancangan desa; dan

 • Memudahkan pembangunan secara mampan.

RSNPP disediakan bertujuan untuk :

 • Melengkapkan sistem perancangan fizikal Negara yang terdiri dari tiga peringkat iaitu RFN, RSN dan RT supaya lebih sistematik dan berkesan;

 • Menterjemahkan dasar-dasar RFN yang disediakan di peringkat Negara dan menyelaraskan dasar-dasar RS (Penggubalan) MBPP dan RS (Penggubalan) MPSP;

 • Menentukan hala tuju dan dasar-dasar spatial guna tanah Negeri kepada perancang dan pelaksana;

 • Menyelaras perancangan dan pembangunan Negeri terutama perkara yang berkaitan kepentingan bersama di peringkat Pihak Berkuasa Tempatan (PBT); dan

 • Menggalakkan pembangunan dan pengurusan ruang fizikal yang optimum di peringkat Negeri.

RSN juga hendaklah mengandungi gambarajah, gambaran-gambaran dan lakaran-lakaran yang sesuai untuk menjelaskan dasar-dasar atau cadangan yang dikemukakan.

Fungsi RSN adalah :

 • Mentafsirkan dasar Negara dan wilayah

 • Menentukan matlamatr, polisi dan cadangan umum

 • Menyediakan rangka kerja untuk penyediaan RTD

 • Menyediakan garis panduan untuk kawalan pembangunan

 • Menyediakan asas untuk penyelarasan segala keputusan JPN

 • Menyediakan asas panduan dan menggalakkan pembangunan

 • Membentangkan isu-isu pembangunan dan diatasi dengan dasar / strategi

Status Terkini : RSNPP 2020 kini dalam proses Kajian Semula sesuai dengan kehendak Akta 172 iaitu penyediaan Laporan Tinjauan dan Laporan Penilaian Dasar/Langkah RSN 2020.

 

mygov sukpenang kpkt townplan mbpp spmc hrmis mampu img.php msc

totop
 • Kemaskini Terakhir:
  02 September 2021
   

if Facebookif youtubeif Twitterif RSS

Paparan terbaik dengan menggunakan pelayar web Mozilla Firefox versi 30 dan ke atas pada tetapan resolusi minimum 1366x768.

PENAFIAN : PLANMalaysia@Pulau Pinang tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerugian disebabkan oleh penggunaan maklumat yang diperolehi daripada laman web ini.

PLANMalaysia@Pulau Pinang